<bdo id="cqpot"><del id="cqpot"></del></bdo>
<object id="cqpot"><label id="cqpot"><listing id="cqpot"></listing></label></object>

 • <acronym id="cqpot"></acronym>
  1. <table id="cqpot"></table>

    • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
    • Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
    • C?ng trình k?t c?u thép
    • k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
    01
    Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i
    Huali cung c?p h? th?ng thi?t b? ch?n nu?i hoàn ch?nh, bao g?m thi?t b? và k? thu?t cho ?n t? ??n...
    02
    Thi?t b? và k? thu?t ch?n nu?i gia c?m
    Huali cung c?p tr?n b? gi?i pháp hoàn ch?nh cho k? thu?t thi?t b? ch?n nu?i gà th?t, v?t và gà ??. H...
    03
    C?ng trình k?t c?u thép
    Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
    04
    k? thu?t b?o v? m?i tr??ng
    Cung c?p các gi?i pháp h? th?ng t?t nh?t cho ngành ch?n nu?i toàn c?u, t?o ra giá tr? h? th?ng cho k...
    EPC Xay d?ng giá tr? h? th?ng
    HUALI cung c?p cho khách hàng d?ch v? tích h?p bao g?m: t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, ki?m soát ch?t l??ng, cung c?p thi?t b?, ?ào t?o, l?p ??t và v?n hành d? án.
    • T? v?n
    • thi?t k?
    • xay d?ng
    • ch? t?o
    • v?n chuy?n
    • l?p ??t
    • v?n hành ch?y th?
    • ?ào t?o
    • d?ch v?
    Nh?ng ví d? thành c?ng
    Success Case
    新聞資訊
    Tin t?c
    服務支持
    H? tr? d?ch v?
    Cung c?p cho khách hàng d?ch v? h? tr? sau bán hàng 24 gi? (khai báo h?ng hóc, s?a ch?a thi?t b?), d?ch v? t? v?n chính sách, d?ch v? khi?u n?i c?a ng??i tiêu dùng và d?ch v? góp y c?a ng??i tiêu dùng.
    0519-68219888
    Các d?ch v? giá tr? gia t?ng
    N?ng l?c c?nh tranh c?t l?i c?a EPC ???c xay d?ng và th?i gian xay d?ng ???c rút ng?n 20%
    • T? v?n và chia s? kinh nghi?m
    • Ch?n nu?i và ?ào t?o qu?n ly
    • Qu?n ly theo d?i d? án
    • D?ch v? ph? ki?n
    • ?ào t?o tr?c ti?p
    ??i tác trong n??c
    ??i tác qu?c t?
    Hotline phòng kinh doanh:
    • 19802511917 18094440397
    亚洲综合操b试屏,人妻无码中文字幕一区二区三区,激情一级aaⅴ片久久影院,日日夜夜人人天天操